Organisatiestructuur Cordaan Thuisdiensten

Cliëntenraad

Cordaan Thuisdiensten is dicht bij de cliënt georganiseerd. Cordaan Thuisdiensten is gebaat bij kritische cliënten, die hun stem laten horen, meedenken en meepraten over de kwaliteit van hulp. Cliënten van Cordaan Thuisdiensten hebben vaak goede ideeën over verbeteringen in de dienstverlening. Immers, zij kennen uit eigen ervaring de dagelijkse praktijk.

Daarnaast geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan thuiszorgmanagers en de Raad van Bestuur. Het adviesrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Ondernemingsraad

Cordaan Thuisdiensten heeft een ondernemingsraad (OR) en Onderdeelcommissies (OC's). De ondernemingsraad overlegt namens de werknemers met de bestuurder over een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor alle werknemers.

De OR volgt het beleid van de onderneming kritisch en probeert het te beïnvloeden. Om dat te kunnen doen, heeft de OR belangrijke bevoegdheden. De OR heeft onder andere een advies-, instemmings- en initiatiefrecht. De rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De regio-OC's behandelen onderwerpen die de regio betreffen. De OR behandelt onderwerpen die als geheel Cordaan Thuisdiensten betreffen.

De OR en elke OC hebben een ambtelijk secretaris.
Voor meer informatie belt u 020-4356248 of mailt u ambtsecrecor@cordaan.nl